Maillister under mailman

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Mailman distribueres under GNU General Public License. Mailman ble forsøksvis tatt i bruk på IT-avdelingen, UiB med tanke på gjøre listene lettere tilgjengelige og med sikte på å fase ut majordomo som har vært brukt i flere år (1995).

I en periode vil vi tilby både majordomo og Mailman, foreløpig er ikke Mailman satt opp til å støtte Mail-til-News gatewaying. Når lister som er veletablert under majordomo flyttes over til Mailman vil IT-avdelingen sørge for at omleggingen skjer smidig, usynlig og uten ulempe for brukerne av listen.

Dette er ment som litt hjelp til lokale listeadministratorer, forsøksvis vinklet mot forskjeller og likheter mellom Mailman og majordomo.

De viktigste tingene å tenke over ved nye lister

 • Under «Privacy»
 1. Bare mens lister er under aktiv etablering bør listen annonseres på mailmans website. Sett «Advertise this list when» sjelden til Yes og gjør heller listen kjent i relevante fagfora.
 2. Dersom listen er lukket og du selv vil bestemme hvem som skal være deltagere, må du velge «require approval»
 3. Dersom du selv skal kontrollere alle meldinger over listen må «Must posts be approved by an administrator?» være Yes.
 4. I åpne diskusjonsfora med vid deltagelse bør «Restrict posting privilege to list members?» være Yes for å hindre spamming. Er listen av type «ekspedisjonskontoret» må denne være satt til No.
 5. Aldri sett Anyone på «Who can view subscription».:
 • Under «Archival Options»
 1. Dersom listen ikke er et åpent diskusjonsforum, ønsker du ikke å få listen arkivert på nettet.


Oppsett av liste

Når en liste opprettes vil listens administrator få en mail, mailen inneholder en URL («LISTE» må byttes ut med listens navn).

http://mailman.uib.no/admin/LISTE

og et passord. Slå opp på websiden og oppgi passordet, du havner nå på en side hvor du har følgende valg øverst: Merk at dialogen med mailman via web benytter «cookies», nettleseren din må altså være satt opp til å støtte «cookies» for at dette skal være mulig.Configuration Categories Other Administrative Activities
=> General Options <= Tend to pending administrative requests.
Tend to pending administrative requests. Go to the general list information page.
Regular-member (non-digest) Options Edit the HTML for the public list pages.
Digest-member Options
Bounce Options
Archival Options
Alle sider og mulige valg har egne hjelpesider (trykk på Details), her kommer noen utfyllende (les: overflødige) kommentarer.

General Options

 • Ikke endre navnet på listen (du kan endre små bokstaver til store og vice versa). Om du vil at listen skal være operativ må du heller ikke endre på hostnavn eller URL nederst.
 • Fyll gjerne tekst inn i boksene!
 • Ellers kan du velge om svar på postinger over listen i utgangspunktet skal gå tilbake til listen eller til avsender. Hva som velges vil oftest være bestemt av listens karakter.
 • Tenk over hvor store meldinger som skal distribueres over listen kan være, ønsker du at listens deltagere skal kunne sende store vedlegg?
 • De fleste andre valgene bestemmer hvor mye mail du ønsker at mailman skal sende deg.
 • Er listen av typen «ekspedisjonen» bør «Send monthly password reminders or no?» settes til No.
 • Er listen et vidt diskusjonsforum er det som regel ikke ønskelig med alle mulige rare vedlegg. Velg Yes på «Approval required for non-text bodyparts?» om du ikke ønsker slike vedlegg distribuert.


Membership Management

Her vil du kunne legge til en eller flere nye deltagere på listen, du vil også kunne gjøre visse endringer på hvordan mailman skal håndtere de enkelte medlemmene på maillisten.

Når listen er etablert vil nok dette være den websiden administrator oftest må besøke.

Privacy Options

 • Dersom listen ikke et et veldig åpent og offentlig forum, bør du ikke svare YES på "Advertise this list when ..."
 • Alternativene under "What steps are required for subscription", velg approval om du selv ønsker å kontrollere hvem som melder seg på listen.
 • Velger du «anyone» på "Who can view subscription list" vil du sikkert motta hedersprisen fra Internasjonale Spammere A/S - men du vil aldri mer ferdes trygt i mørke gater.
 • Skulle du ønske at alle spammere fritt kan poste til listen, kan du velge «No» på "Restrict posting privilege", i diskusjonsfora er neppe det et godt valg, du bør altså velge «Yes». Noen lister av typen "helpdesk" og "ekspedisjonen" må imidlertid være satt til «No».

Videre vil du på denne siden kunne sette opp noen regler for å stoppe meldinger med spesielle kjennetegn (spammere og andre plagsomme duster).

Du vil også kunne avgjøre om alle (eller noen) postinger over listen krever godkjenning før de distribueres til alle medlemmene. Det er vel mest aktuelt om listen er en enveis informasjonskanal og ikke et diskusjonsforum.

Regular-member Options

I sjeldne tilfeller vil en liste bare finnes som digest, da kan du svare No på «Can subscribers choose to receive mail immediately».

Du kan legge inn en tekst som mailman vil legge foran innholdet av meldingen sendt over listen, det er altså ingen mailheader men en kort innledende tekst. Kanskje bedre bare å bruke «footer»?

En pen og informativ «footer» vil være en God Ting(©), særlig om listen er et større diskusjonforum.

Digest-member Options

 • Ønsker du ingen digest versjon, men at alle skal ha all mail tilsent umiddelbart så må du svare «No» på «Can list members choose to receive list traffic bunched in digests?»
 • La i utgangspunktet nye deltagere få listen på vanlig måte, mange er ukjent med digest.
 • Vår erfaring er at digest-mottagere oftest ønsker "Plain" heller enn i MIME-format.

Det er sjelden hensiktsmessig å sette opp en digest av normale lister, med mindre listen teller veldig mange deltagere og har høy trafikk (flere meldinger hver dag).

Bounce Options

Yepp! Mailman kan selv fjerne adresser som ikke fungerer fra listen og du kan også velge å ikke få meldinger om hva mailman gjør. Er du interessert i listen kan kanskje slike meldinger være nyttige og underholdende - men du kan altså velge aldri å høre fra mailman.


Archival Options

Mailman kan fortløpende arkivere listen lesbar på web, bare tekstlige meldingsdeler arkiveres og det tas hensyn til quoted-printable- og base64-kodinger i innhold og headere.


Edit the HTML for the public list pages

Ja, du kan vha et primitivt grensesnitt redigere layout på noen av websidene til listen din. Ta kontakt med undertegnede om du ønsker listen arkivert.

Vedlikehold/drift av en liste

Administrator har et passord og en webside og forholde seg til, ved å slå opp på websiden vil administrator kunne godkjenne postinger og påmeldinger som krever godkjennelse - eller avvise slike henvendelser. Det er viktig at administrator følger opp slik at det ikke tar dagevis før slike forespøsler ekspederes.

Når listen er opprettet og satt opp i henhold til listens formål, vil dette være de websidene som administrator kommer til å benytte.

http://mailman.uib.no/admindb/LISTE Denne brukes til å godkjenne påmeldinger og mailer som (allikevel) ønskes sent over listen.

http://mailman.uib.no/admin/LISTE/members Denne brukes til å legge til og fjerne adresser fra listen.

Kontakt oss gjennom UiBhjelp eller på telefon 555 84700 ved problemer.