IT-forum 2002 haust

Fra IThjelp

Invitasjon til IT-forum 23. oktober 2002

Det vert skipa til IT-Forum onsdag 23. oktober 2002 kl. 1200 - 1700, med IT-strategi, IT-økonomi og IT-organisering som tema.

I tillegg til innlegg frå fakulteta, av prorektor og underteikna, vil IT-direktør Arne Laukholm ved UiO gjera greie for korleis USIT møter ein del utfordringar.


Det vil bli servert ein enkel middag etter møtet og vi treng difor påmelding.

Det ligg sakliste og påmeldingskjema på vev.


mvh Tor Bu


IT-avdelinga, Universitetet i Bergen
Tid: Onsdag 23. oktober kl. 1200 - 1700
Sted: Christiesgate 12 (Psyk.fak.), Stort auditorium

Sakliste og presentasjonar for IT-forum hausten 2002

12.00 Innlegg v/IT-direktør Arne Laukholm, USIT/UiO
13.00 Innlegg frå fakulteta:

Mat.Nat. Fak. ved Tore Berget

Med. Fak. ved Jan Solsvik

SV-Fak. ved Øystein Saasen

14.00 Kaffipause
14.30 Innlegg frå fakulteta

HF-Fak. ved Magne Bergland

Psyk. Fak. ved Dag Hammerborg

Jur. Fak. ved Arild Raftevoll

Odont. Fak. ved Petter Bomann-larsen

15.30 Samordning/standardisering v/Tor Bu
16.30 IKT-strategi v/Rune Nilsen
17.30 - 19.30 Middag i Administrasjonskantina, Christiesgt. 12
Arne Laukholm gjorde greie for organisering av IT-tenestene ved UiO, samarbeid om IT-tenester i UoH-sektoren og strategiske utfordringar sett frå UiO.


Fakulteta var bedt om å gjera greie for korleis IT-utgiftene fordeler seg på generelle driftsoppgåver og fagstøtte, og om dei ser meir optimale måtar å nytta dei samla IT-ressursane på.


Tor Bu peika på moglege rasjonaliseringsgevinstar ved å organisera IT-tenestene i færre og større miljø, med endra oppgåve- og ansvarsfordeling dei lokale IT-miljøa seg imellom og mellom dei lokale IT-miljøa og den sentrale IT-avdelinga.